Our work
Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Futuraskolan International Hertig Karl

Words from the Principal

För mig som rektor är det viktigt att eleverna mår bra och att lärarna trivs. Alla barn har rätt att få en bra start i livet och en möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och vilja att delta i samhället. På Futuraskolan Hertig Karl arbetar vi mycket med begreppet framgång. Vad är framgång och hur når man framgång? Många tror att framgång är någonting medfött, medan det i själva verket handlar om att utveckla förmågor som samarbete, nyfikenhet, uthållighet och kreativitet.

På Futuraskolan International Hertig Karl är vi stolta över att kunna erbjuda eleverna en lärandemiljö som präglas av ett globalt tänkande, där undervisning och lärande knyts till det som sker i vår omvärld. Flera av våra lärare har engelska som modersmål och har kommit till oss från olika delar av världen. Detta ger det globala perspektivet en extra dimension och skapar autenticitet.

Som elev på Futuraskolan International Hertig Karl ges du goda förutsättningar att stärka dina kunskaper i engelska då du under skoldagen möter språket i kommunikationen med våra engelskspråkiga lärare, såväl under vissa lektionspass som på raster.

Futuraskolan International Hertig Karl vill vara det självklara alternativet för barn och föräldrar som söker en skola som värnar barnens rätt, det globala perspektivet och den lilla skolans gemenskap och nära relationer. En skola där man som elev kan tillbringa hela sin grundskoletid och där alla vuxna på skolan samarbetar för att varje barn ska synliggöras, utmanas och nå framgång.

Katarina Vybacke,
Rektor


As Principal of Futuraskolan International Hertig Karl, I feel that it is important that our students and teachers are happy and feel safe. All children should be entitled to a good start in life and have the opportunity to develop their curiosity and a personal longing to participate in society. At Futuraskolan International Hertig Karl, we work a lot with the concept of success. What is success and how do you achieve success? Many believe that success is something congenital, while in fact it is about developing skills such as cooperation, curiosity, perseverance and creativity.

At Futuraskolan International Hertig Karl, we are proud to offer students a learning environment characterized by global thinking, where teaching and learning are linked to what is happening in our world. Several of our teachers are native English speakers and have come to us from different parts of the world. This gives the global perspective an extra dimension and creates authenticity.

As a student at Futuraskolan International Hertig Karl, you will strengthen your English proficiency, since you use it daily as a language of communication with our English speaking teachers during lessons and breaks.

Futuraskolan International Hertig Karl wants to be the school of choice for children and guardians seeking a school that focuses and cares about children’s rights, having a global perspective together with being a part of a small school commmunity with close relationships. We are a school where you as a student can grow up and spend all your lower and upper grades at one elementary school and where all the adults at school work together to make each child visible, challenged and successful.

Katarina Vybacke,
Principal